Skip to content

Polityka prywatności

Niniejszy dokument przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.foodtown.pl w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka: SFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-841) przy ul. Żelaznej 51/53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843862, NIP: 5213897962; („Administrator”). Kontakt z Administratorem może odbywać się na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres: merchshop@foodtown.pl .  
 2. O celach przetwarzania danych osobowych i podstawie prawnej informujemy podczas zawierania umów lub zbieraniu danych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) odpowiedzi na zapytanie dotyczące elementów oferty handlowej Administratora lub spraw związanych z działalnością Administratora (iv) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (v) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (vi) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (m.in. w celu wysyłki newslettera). W każdym przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora może ono obejmować: dochodzenie roszczeń Administratora, obronę przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, marketing bezpośredni usług Administratora, świadczenie usług lub komunikowanie się z Państwem. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów RODO tj. art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), c) i lit. f) RODO. 
 3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów, a także okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą wyniknąć z podjętych zobowiązań. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego. 
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania lub uzupełnienia, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych w każdym z następujących przypadków: 
  5.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
  5.2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
  5.3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; 
  5.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
  5.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. 
  Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 RODO.
 6. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  6.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
  6.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
  6.3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  6.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego (art. 21 ust. 1 RODO). W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 ust. 2 RODO). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 
 10. Państwa dane mogą być udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na żądanie organów publicznych lub sądowniczych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, a także podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy np. udostępnienie danych do banku, wykonawcy inwestycji, kancelarii notarialnej w związku z podpisaniem aktu notarialnego, zarządcy nieruchomościom, dostawcom usług IT. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z korzystaniem z usługi Google Analytics dane osobowe przekazywane są poza terytorium EOG (do Stanów Zjednoczonych Ameryki). W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG dostawcy są zobowiązani do zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską UE. Informacje dotyczące przekazywania danych przez Google są dostępne: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa (https://uodo.gov.pl/p/kontakt).
 12. W przeważającej mierze dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą); Mogą występować przypadki, gdy Państwa dane zostały uzyskane od Państwa pracodawców, zleceniodawców, klientów lub innych mocodawców.  
 13. Podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich umowach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności.
 14. Decyzje Administratora nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 15. Administrator na stronie internetowej wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych, do śledzenia operacji wykonywanych przez odwiedzających na naszej stronie internetowej oraz do udoskonalenia i personalizacji obsługi użytkownika. Występują dwa rodzaje plików cookie — trwałe pliki cookie (persistent cookies) i pliki cookie dotyczące sesji (session cookies) Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika przez pewien czas. Plik cookie dotyczący sesji jest przechowywany na komputerze użytkownika tylko w czasie nawigacji po stronie internetowej. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki cookie dotyczące sesji są usuwane. Administrator wykorzystuje Google Analytics i może to być powiązane z pobieraniem informacji o wizytach na stronie, które zbierane są przez Google z kont zalogowanych użytkowników (na Google), którzy wyrazili zgodę na personalizowane reklamy. Informacjami zbieranymi przez Google mogą być: lokalizacja użytkownika, historia przeglądania i informacje ze stron współpracujących z Google i używane są one do dostarczenia nam skumulowanych i anonimowych wglądów na zachowania naszych klientów. Używając naszej strony i akceptując śledzenie i pliki cookies świadomie zgadzasz się na takie powiązanie. Możesz sprawdzić, lub wykasować informacje o sobie na Google My Activity.
 16. Trwałe pliki cookie są, na przykład, używane do przechowywania osobistych ustawień użytkownika na stronie po to, by użytkownik nie musiał przy każdej wizycie na stronie powtarzać określonych czynności. Pliki cookie dotyczące sesji służą do przechowywania danych statystycznych dotyczących wykorzystania strony internetowej. Używając strony internetowej lub wyrażając zgodę naszą Politykę Prywatności i informacje cookie, wyrażasz zgodę na pliki cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie, możesz wyłączyć obsługę tych plików w ustawieniach zabezpieczeń/prywatności swojej przeglądarki. W dowolnym czasie możesz usunąć pliki cookie z twardego dysku swojego komputera. Jeżeli nie chcesz, by były wykorzystywane pliki cookie, możesz je wyłączyć w zakładce Ustawienia swojej przeglądarki (wejdź na stronę pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji). W przeglądarce możesz także usunąć pliki cookie, które zostały zapisane w związku z wcześniej odwiedzanymi stronami internetowymi. 
 17. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.